Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MW massages

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en diensten van MW massages, op alle overeenkomsten die MW massages sluit en die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2 De leveringsvoorwaarden kunnen in het loop van het jaar wijzigen. De opdrachtgever wordt in dit geval de gewijzigde leveringsvoorwaarden toegestuurd met hierin een contract om akkoord te gaan met deze nieuwe leveringsvoorwaarden. Gaat de opdrachtgever niet akkoord, dan kan MW massages de diensten beëindigen of de diensten op basis van de oude leveringsvoorwaarden blijven aanbieden. Ook dit zal schriftelijk moeten worden vastgelegd.

1.3 Iedereen die gebruik maakt van de diensten van MW massages verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2. Aansprakelijkheid

2.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens de massage. MW massages kunt u hiervoor niet aansprakelijk stellen. De opdrachtgever maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van MW massages en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of gebruikmakend van de diensten van MW massages voortvloeien.

2.2 MW massages is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat u gekregen hebt.

3. Acceptatie

3.1 MW massages behoudt zich het recht om opdrachtgever/cliënt en te weigeren en behoudt zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.

3.2 Alleen opdrachtgevers/cliënten zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door de MW massages, zie website http://www.mwmassages.com/absoluut-niet-masseren/.

4. Annulering of beëindiging van diensten

4.1 Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt die invloed heeft op de behandeling van de opdrachtgever/cliënt en er geen verdere behandeling plaats kan vinden bij MW massages, zal de behandeling per direct worden gestaakt door MW massages en worden overgelaten aan een fysiotherapeut en/of arts.

4.2 Bij annulering van een afspraak dient de opdrachtgever/cliënt tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen. Bij annuleringen binnen 24 uur behouden we ons het recht om de afspraak voor 100% in rekening te brengen.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Voordat de massage is begonnen dient de massage te worden betaald middels een contante betaling, rittenkaart of waardebon.

5.2 Bedrijven dienen binnen 14 dagen na factuurdatum het gehele factuurbedrag te voldoen door het bedrag te storten op rekening iban nummer NL26RABO0137427344 ten name van MW massages, te Haarlem.

5.3 Bedrijven dienen 25% van een factuur aan te betalen bij stoelmassages op locatie, om de order te bevestigen. Dit moet uiterlijk 3 werkdagen voor de betreffende datum betaald zijn.

6. Garanties

6.1 MW massages kan geen garantie geven dat de opdrachtgever/cliënt daadwerkelijk van de klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door MW massages.

6.2 MW massages garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de opdrachtgever/cliënt indien aan de plichten van de opdrachtgever/cliënt wordt gehouden.

7. Geheimhouding

7.1 Gegevens over de opdrachtgever/cliënt zullen niet zonder toestemming van de opdrachtgever/cliënt worden verstrekt aan derden.

7.2 De opdrachtgever/cliënt mag geen van de diensten die MW massages geeft, verspreiden op welke wijze dan ook.

8. Klachten

8.1 De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering.

8.2 De Opdrachtgever/cliënt kan klachten schriftelijk indienen bij MW massages, via het e-mail adres, [email protected] U klacht wordt binnen 14 dagen verwerkt.

9. Offerte

9.1 Een offerte die wordt toegestuurd is een vrijblijvend aanbod.

9.2 Een offerte die wordt verleend verloopt na 30 dagen na verzenddatum.

10. Tarieven en tariefwijzigingen

10.1 MW massages behoudt zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de opdrachtgever/cliënt.

10.2 De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolgdienst die nog niet betaald is door de opdrachtgever/cliënt.

11. Reclames en acties

11.0.1 Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.

11.0.2 De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.

11.0.3 Op elke cadeaubon/rittenkaart is een geldigheidsdatum vermeld. Indien deze niet is vermeld, is de bon geldig tot één jaar na uitgifte hiervan.

11.0.4 De cadeaubon en/of rittenkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden.

11.0.5 Annulering van de door u bestelde cadeaubon/rittenkaart is niet mogelijk.

11.0.6 Het reproduceren van de cadeaubonnen/rittenkaarten is verboden. Handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via MW massages. Andere vormen worden gezien als overtreding en zullen niet worden geaccepteerd. Er zal aangifte worden gedaan.

11.0.7 Cadeaubonnen en rittenkaarten zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldige handtekening van MW massges.

11.0.8 Per massage consult kan één cadeaubon verzilverd worden. Het is niet toegestaan meerdere bonnen tegelijk te verzilveren.

11.0.9 Bij verlies van een cadeaubon of rittenkaart vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage. Een rittenkaart is persoonsgebonden tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld. De rittenkaart is niet geldig in combinatie met andere acties/ cadeaubonnen, tenzij anders vermeld.

11.1.0 Zet- en drukfouten voorbehouden.

12. Toepasselijkheid van de voorwaarden

12.1 De Leveringsvoorwaarden zijn ten alle tijden geldig bij welke dienst van MW massages dan ook.

12.2 Alleen schriftelijk overeengekomen in contractvorm tussen MW massages en de wederpartij kan uitzondering zijn van deze voorwaarden.

13. Toeslagen

13.1 Massages op locatie zijn voor een meerprijs verkrijgbaar en er wordt een reistoeslag in rekening gebracht van €0,25 per km.

14. Verplichtingen van de opdrachtgever/cliënt

14.1 De opdrachtgever/cliënt dient eerlijk te zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste massage te geven. Is er sprake van medische klachten, is de opdrachtgever/cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient de opdrachtgever/cliënt dit door te geven.

Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. De opdrachtgever/cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan MW massages .

14.2 De opdrachtgever/cliënt dient zich te houden aan de leveringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden.

14.3 MW massages is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van MW massages te komen. MW massages heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is MW massages enige boete of schadevergoeding te schuldig.

14.4 Tijdens de massages dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.

 

15. Verplichtingen van de opdrachtnemer

15.1 MW massages is verplicht zich in te spannen voor de opdrachtgever/cliënt.

15.2 MW massages dient zich te houden aan de algemene voorwaarden.

15.3 MW massages dient uw aantekeningen nauwkeurig te bewaren en niet te verstrekken aan derden mits u hiertoe toestemming verstrekt.

15.4 MW massages is WA verzekerd.